Swedish to English Music Wordlist Home » Archive » Written Music » Swedish to English Music Wordlist

Swedish to English Music Wordlist

This list of common terms was compiled by Sheila and Matt,
two authors of the popular Spela Bättre Column.

Swedish word
article & plural, or conjugation

English word
ackord /et – chord
akustik /en -ar acoustic(s)
andra stämma /n -or harmony part
anslag /et – touch
b-förteckning /en -ar flat (sign)
bas /en -ar bass
betona to accent
betoning /en -er stress, accent
binder/band/bundit tie or slur
crescend/o /et -en crescendo
diatonisk/t diatonic
diskant treble
dominant /en -er dominant
doppning /et – "dipping"
dubbelgrepp /et – double-stop
dur major
dynamik /en dynamics
dynamisk/t dynamic
finger /fingret fingrar finger
fingersättning /en -er fingering
fras phrase
för hög sharp (too high)
för låg flat (too low)
för’slag pick-up note
förslag’ grace-note
harmoni /n -er harmony
harmonisera harmonize
harmonisk överton /en -er harmonic
hår /et – hair (bow-hair)
intervall /en -er interval
intonation /en -er intonation
intonering/en -er intonation
kadens /en -er cadence
klangfärg /en -er timbre, "tone-color"
klassisk musik /en -er classical music
klav /en -er clef
konstmusik /en -er classical music, "art-music"
kontrapunkt /en -er counterpoint
korsförtecken sharp (sign)
kromatisk/t chromatic
kropp /en -ar: body (of harpa):
botten /-net – back
f-hål /-let – f-hole
finstämmare /n – fine-tuner
gitarrmekanik /en -er guitar (geared) tuner
hals /en -ar neck
lock /et – top
sadel /n sadlar nut
stall /et – bridge
stränghållare /n – tailpiece
stränghållarfäste /t -n tailpiece attachment
kursförteckning /en -ar sharp (sign)
kvalitet /en -er quality
kvint /en -er, kvintsintervall /et -er fifth
känsla /n -or expression (feeling)
ledande ton /en -er leading tone
legato legato
ljud /et – sound
ljuder/ljöd/ljudit to sound
långsam/långsammare slow/slower
låt /en -ar tune
melodi /n -er melody
meter /en meter
modal/t modal
modulera modulate
moll minor
motiv /et – motif
musik /en -er music
not /en -er: note:
helnot whole-note
halvnot half-note
fjärdedelsnot quarter-note
artondelsnot eighth-note
sextondelsnot sixteenth-note
punkterad… dotted…
triol triplet
notbeteckning notation
notlinjer staff
notskrift /en -er notation
nyckel /nyckeln nycklar: key (on harpa):
lek keybox
löv /et – tangent
oktav /en -er octave
ornament: ornament:
drill /en -ar trill
för’slag /et – grace-note
mordent /en -er mordent
paus /en -er rest
refräng /en -er refrain
regist/er/-ret – register
rytm /en -er rhythm
röst /en -er voice
schvung /en -ar "swing", feel
skal/a /n -or scale
snabb/snabbare fast/faster
spelar/spelade/spelat play
spela legato slur
staccato staccato
stall /et – bridge (of harpa)
stigande ner descending
stigande upp ascending
stråk /et – : bow-stroke:
nedstråk /et – down-bow
uppstråk /et – up-bow
stråka to bow
stråk/e /n -ar: bow:
frosch frog
froschskruv /en -ar frog-screw
spets /en -ar tip
stång /en stänger stick
tag/el /-let – hair
sträng /en -ar: string:
spelsträng /en -ar main (playing) string
resonanssträng /en -ar sympathetic string
stämm/a /n -or voice, part
stämmer/stämde/stämt tune (your harpa)
subdominant /en -er subdominant
sång /en -er song
takt /en -er measure (bar), beat
taktart /en -er meter
taktdel /en -ar beat
taktslag /et – beat
teknik /en -er technique
ters /en -er third
tilfälligt fötecken accidental
timbre /n – timbre
ton /en -er note, tone
ton- tonic-
tonalitet /en -er tonality
tonart: key (musical):
ass Ab
a A
aiss A#
b Bb
h B
hiss B#
cess Cb
c C
ciss C#
dess Db
d D
diss D#
ess Eb
e E
eiss E#
fess Fb
f F
fiss F#
gess Gb
g G
giss G#
tongång /en -er progression
tonhöjd /en -er pitch
tonläge /t -n pitch
uppgående ascending
upptakt up-beat, pick-up
utan förtecken natural
uttryck expression
varaktighet duration
vibration /en -er vibration
vibrera to vibrate
vibrering /en -er vibration
visa /n -or song
öva/r/övade/övat to practise
övning /en -ar exercise